Skip to main content

Διαδικασίες εισαγωγής - Δικαιολογητικά & οδηγίες εγγραφής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι, υποβάλλουν σε καθορισμένες ημερομηνίες  από 22.8.2022 έως και 11.9.2022, στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Α.Δ.Τ., διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, A.M.K.A.) και η σειρά προτίμησής τους ανά ειδικότητα και Ι.Ε.Κ..

Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι τα στοιχεία που συμπληρώνουν είναι ακριβή και αληθή και ενημερώνονται ότι τα απλά προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email) είναι απαραίτητα για την εγγραφή τους στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης και αν δεν παρασχεθούν, αυτή δεν θα είναι δυνατή. [Στην αίτηση εγγραφής περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων βάσει της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 περ. ε΄ του Κανονισμού 2016/679.]

Στο ίδιο πληροφοριακό σύστημα, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα κριτήρια από την μοριοδότηση των οποίων θα προκύψει ο τελικός αριθμός μορίων τους. Οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στο σύστημα και την υποβολή της αίτησης παρέχονται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Διευκρινίζεται ότι, υποψήφιοι που συμπλήρωσαν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Ι.Ε.Κ., διατηρούν το δικαίωμα για συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής και εγγραφών καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις που θα καλυφθούν μέσω της παρούσας Προκήρυξης είναι εκείνες που δεν θα καλυφθούν από τις εγγραφές των επιτυχόντων μέσω της διαδικασίας του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου. Πραγματοποιείται η μοριοδότηση των αιτήσεων των υποψηφίων και εξάγονται τα αποτελέσματα επιλογής.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι υποψήφιοι λαμβάνουν στο e-mail, το οποίο έχουν δηλώσει για την υποβολή της αίτησης, ενημέρωση σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων και μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα και να πληροφορηθούν το αποτέλεσμα της αίτησής τους. 

Οι υποψήφιοι που είναι επιτυχόντες και αποκτούν δικαίωμα εγγραφής, υποβάλλουν στο Ι.Ε.Κ. εισαγωγής, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα κριτήρια που δήλωσαν στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με την παρ. 5 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» της παρούσας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης για εγγραφή στο Ι.Ε.Κ. εισαγωγής, οι επιτυχόντες χάνουν το δικαίωμα εγγραφής.

Όσοι επιτυχόντες επιθυμούν την εγγραφή τους σε υψηλότερη θέση προτίμησης, από αυτή στην οποία πέτυχαν, δύνανται να δηλώσουν βελτίωση θέσης εντασσόμενοι εκ νέου στη διαδικασία επιλογής. Στο αποτέλεσμα της αίτησής τους, οι υποψήφιοι μπορούν να δουν και τη θέση την οποία κατέλαβαν ως επιλαχόντες στις υψηλότερες θέσεις προτίμησης από αυτή στην οποία πέτυχαν. Η βελτίωση θέσης δηλώνεται από τον υποψήφιο είτε μέσω του συστήματος είτε στο εκπαιδευτήριο εισαγωγής.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2, οι επιλαχόντες της αρχικής επιλογής κατανέμονται εκ νέου σύμφωνα με τα μόριά τους, τις προτιμήσεις τους και τις κενές θέσεις που προέκυψαν ανά τμήμα μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών και ανακοινώνεται η έκδοση των νέων αποτελεσμάτων.

Οι νέοι επιτυχόντες, οι οποίοι αποκτούν δικαίωμα εγγραφής μετά τη νέα κατανομή ακολουθούν τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου 2 εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τη σειρά καθορίζει ο βαθμός του τίτλου σπουδών και, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, το επίπεδο της γνώσης ξένης γλώσσας. Τέλος, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η επιλογή γίνεται μετά από κλήρωση που πραγματοποιείται από Επιτροπή που ορίζει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού.

Υποψήφιος που βάσει των μορίων του επιλέγεται σε περισσότερες από μία ειδικότητες γίνεται δεκτός μόνο σε μία ειδικότητα, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του.

Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να ορίσει συμπληρωματική περίοδο υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2022-2023.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή τους στο Ι.Ε.Κ. εισαγωγής, οι επιτυχόντες υποβάλλουν τα ακόλουθα υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον και επίσημη μετάφραση αυτού (βλ. Παράρτημα 2) και βεβαίωση αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας εκδοθείσα είτε από την Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Β΄ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας, τηλ. 210-3442189, 210-3443432 είτε από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας γίνεται στην 20βαθμη κλίμακα (ο Γενικός Μέσος Όρος σε δεκαδικό). Προκειμένου περί Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εξωτερικού αρμόδια για την έκδοση της σχετικής πράξης είναι η Γραμματεία Επιτροπών Ισοτιμιών του Τμήματος Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ 142 34, Ν. Ιωνία Αττικής, τηλ.: 210-2709000.
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 ή φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής για τους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών για την απόδειξη της καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
 4. Βεβαίωση Εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως ισχύει αντιστοίχως για τους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών για την απόδειξη της νόμιμης διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια. Για τους Έλληνες Ομογενείς υποβάλλεται Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
 5. Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/4.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1199) ή δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1566/1986 ότι θα το προσκομίσουν μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
 6. Δικαιολογητικά κατά περίπτωση
  1. Για την απόδειξη της γλωσσομάθειας, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αντίγραφα τίτλων γλωσσομάθειας, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση αυτών, σύμφωνα το Παράρτημα 1 της Προκήρυξης.
  2. Για την απόδειξη της πολυτεκνίας ή της τριτεκνίας ή μονογονεϊκότητας [μέλη πολύτεκνων/ τρίτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών (γονείς και τέκνα)] οι υποψήφιοι υποβάλλουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου, πρόσφατης έκδοση (δηλ. όχι πέραν του τριμήνου προ της υποβολής) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, επίσημα μεταφρασμένο.
  3. Για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας στην ειδικότητα, οι υποψήφιοι υποβάλλουν: α) σε περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα, αντίγραφο Λογαριασμού Ασφαλισμένου και δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και β) σε περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στον δημόσιο τομέα, βεβαίωση του φορέα απασχόλησης, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς τα στοιχεία του φορέα, ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης.
  4. Για την απόδειξη της ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης ή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι υποβάλλουν: ευκρινές φωτοαντίγραφο Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή Γνωστοποίησης Λειτουργίας ή Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 ή ευκρινές φωτοαντίγραφο Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ισχύ, ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ισχύ ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Σημείωση 1: Σε περίπτωση ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης σε λειτουργία σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην οποία οι υποψήφιοι αποδεικνύουν παράλληλα και σχετική προϋπηρεσία, επιλέγουν να μοριοδοτηθούν είτε για την ύπαρξη τουριστικής επιχείρησης είτε για την προϋπηρεσία σε αυτή. Σημείωση 2: Σε περίπτωση υποψηφίων με προϋπηρεσία σε τουριστικό επάγγελμα στο παρελθόν, οι οποίοι σήμερα έχουν τουριστική επιχείρηση σε λειτουργία, προσμετρώνται τόσο τα μόρια της προϋπηρεσίας σε επιχείρηση άλλη, πλην της δικής τους, όσο και τα μόρια ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης.
  5. Για την απόδειξη της μακροχρόνιας ανεργίας (άνω των 12 μηνών) οι υποψήφιοι υποβάλλουν βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο υποψήφιος ήταν μακροχρόνια άνεργος (συνεχόμενη ανεργία άνω των 12 μηνών).

Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που συμπληρώνονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο προσόν, κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.